elisapeyron: (Дневник)
[personal profile] elisapeyron
Ніяк не можу зібратися описати що і як. Але треба =)

Щойно привезли ящики для зберігання речей (фірма зберігає ваші речі в спеціальних опломбованих контейнерах). Тепер задача мінімум вмістити своє життя в 10 коробок. Все що не влізе викинути чи роздати.
Учбовий рік з Вовкою ми майже сдали.
Річні оцінки(якщо я нічого не наплутала):
Природознавство - 12
Математика - 10
Укрмова - 9
Література - 11
Інформатика - 12
Залишилося здати англійську.

З хозяйном помешкання домовилися. Мушу все помити і перефарбувати стіни і ок.

Починаю приводити квартиру до ладу перед здачею. Діти в квартирі - зло! Але я все виправлю =)


Рюкзаки зібрали, резину поміняли на літню і пройшли СТО. Треба купити ще трохи - газовий балон, ліхтар гарний у намет, одежу дітям з розумом. Щоб влізло в машину і щоб було на змінку.

Маршрут проклала. Треба зробити словничок, бо боюся покладатися лише на англійську.

Моторошно, але дуже хочеться в подорож =)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

April 2017

S M T W T F S
      1
2 345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 03:55 pm
Powered by Dreamwidth Studios